• icon

Open brief aan CAO onderhandelaars

OPEN BRIEF

Aan:
Directies leden Platformoverleg Ondernemingsraden Technische Groothandel
CAO Onderhandelingsdelegatie Werkgevers Technische Groothandel WTG
CAO Onderhandelaars FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie

Amstelveen, 24 januari 2014

                                                                                   

Betreft: CAO Technische Groothandel                 
                                                                      

Geachte heer, mevrouw,

De Ondernemingsraden aangesloten bij het Platformoverleg Ondernemingsraden Technische Groothandel hebben tot hun teleurstelling kennis genomen van de impasse die is ontstaan in de CAO onderhandelingen na de onderhandelingsronde van 16 januari jl.

Met alle begrip voor de onzekere, wankele situatie waarin de gehele sector zich bevindt zijn wij van mening dat die onzekerheid niet mag worden afgewenteld over de ruggen van de werknemers. Zij verkeren immers in veel gevallen niet alleen in onzekerheid over behoud van hun baan. Inmiddels verkeren zij ook al meer dan een jaar in onzekerheid over de ontwikkeling van hun arbeidsvoorwaarden. Wij zijn van mening dat aan deze onzekerheid zo snel mogelijk een einde moet komen door middel van een CAO die recht doet aan de loyaliteit, betrokkenheid en inzet van de werknemers in onze sector.

Onder verwijzing naar het bovenstaande roepen wij, als onafhankelijke partij, zowel de onderhandelingsdelegatie van de WTG als de onderhandelaars van de verschillende vakbonden op om zo snel mogelijk met de absolute wil om tot een goed resultaat te komen terug te gaan naar de onderhandelingstafel en de gesprekken te hervatten.

Tevens roepen wij namens alle werknemers in de sector onze Bestuurders op hun invloed aan te wenden om deze situatie tot een einde te brengen. Wij zijn er van overtuigd dat een goede CAO zowel in het belang van de onderneming als van de werknemer is. Daarom dringen wij er op aan om op zeer korte termijn uw verantwoordelijkheid binnen de WTG te nemen om te komen tot een collectieve bedrijfstak CAO. Daar hebben uw werknemers en onze achterban recht op.

Wij zien de reacties van alle partijen met belangstelling tegemoet.

Namens de Ondernemingsraden van:

Econosto B.V.

Eriks B.V.

Vihamij Handel B.V.

MCB Nederland B.V.

ODS B.V.

Plieger B.V.

Technisch Handelsbureau Rensa B.V.

ThyssenKrupp Materials B.V.

Berner Produkten B.V.

Fabory Nederland B.V.

Hilti Nederland B.V.

Kramp Nederland B.V.

Technische Unie B.V.

 

Met vriendelijke groet,

Eef d’Hulst

Voorzitter Platformoverleg Ondernemingsraden Technische Groothandel

10 jarig jubileum OR Platform

 

10-jarig Jubileum OR Platform Technische Groothandel.

Op woensdag 30 oktober jl. heeft het Platform haar 10-jarig bestaan gevierd met een receptie in het Van der Valk Hotel te Vianen. Hiervoor waren behalve (oud)afgevaardigden en Bestuurders van de 13 leden van het Platform ook de WTG en Vakbonden uitgenodigd.

In zijn toespraak keek Platformvoorzitter Eef d´Hulst terug op de achter ons liggende 10 jaar.

De geschiedenis van het Platform begint met een open brief gedateerd 15 december 2003 waarin een vijftal OR-en, van resp. MCB Nederland B.V., ODS B.V., Dikema Staal Nederland B.V., Thyssen Krupp Serv. B.V. Nederland en Technische Unie B.V., hun Bestuurders opriepen om hun verantwoordelijkheid te nemen en de vastgelopen Cao-onderhandelingen weer vlot te trekken. Destijds was de sfeer tussen de onderhandelingsdelegaties van de WTG en de vakbonden ernstig vertroebeld.

In de tussenliggende tien jaar is er veel gebeurd. Het Platform is inmiddels een vereniging geworden, en heeft haar bestaansrecht meer dan bewezen. Tijdens de reguliere bijeenkomsten,

twee maal per jaar, wordt uitgebreid kennis en ervaring uitgewisseld tussen de leden. Regelmatig worden specialisten uitgenodigd om een onderwerp uit te diepen. Dit gebeurt soms tijdens een reguliere bijeenkomst en soms wordt, afhankelijk van het onderwerp, een themadag georganiseerd. Alle bijeenkomsten worden goed bezocht.

Daarnaast bestaan er goede contacten met zowel de WTG als de vakbonden. Wat het Platform echter absoluut niet nastreeft is een rol in de onderhandelingen over de CAO. En vooral dat heeft de achterliggende nogal wat moeite gekost om duidelijk te maken aan externe partijen.

Als wij zijn aangeland in 2013 dan lijkt het of de geschiedenis zich herhaald. Ook nu verlopen de onderhandelingen over een nieuwe CAO moeizaam en zijn op dit moment zelfs afgebroken.

Het grote verschil zit ´m er nu in dat de economische omstandigheden de onderhandelingen bemoeilijken en niet zo zeer de sfeer tussen partijen. Dit neemt echter niet weg dat het Platform overweegt toch weer een oproep aan partijen te doen om hun verantwoordelijkheid te nemen en op zo kort mogelijke termijn te komen tot een nieuwe CAO. Hiermee worden immers de belangen van zowel werkgevers als werknemers gediend.

Vervolgens legt Ed Lecomte, vakbondsbestuurder De Unie, in zijn toespraak een link tussen vrijwilligerswerk (bijvoorbeeld als bestuurslid van een sportvereniging), het werk als kaderlid voor een vakbond en het lidmaatschap van een Ondernemingsraad. Het wordt gedaan door bevlogen mensen die met veel inzet werk verrichten voor de vereniging, bond of achterban.

Er wordt zelden tevergeefs een beroep op hun gedaan, terwijl anderen veelal kritiek uiten maar tegelijkertijd niet thuis geven als hen om een bijdrage wordt gevraagd. Hoe klein of hoe groot dan ook.

Telkens weer is de conclusie dat het erg lastig is om de juiste man of vrouw op de juiste plaats te krijgen die tijd wil vrij maken om zich in te zetten in het belang van anderen.

Ed concludeert dat het OR Platform Technische Groothandel er in geslaagd is een aantal van deze mensen te vinden en haar bestaansrecht de afgelopen 10 jaar ruimschoots heeft bewezen.

Na deze toespraken volgt een informeel samenzijn waarbij alle aanwezigen, waaronder ook veel oud-afgevaardigden waarvan een enkeling mede aan de wieg van het Platform heeft gestaan, kunnen bijpraten over wat hen vandaag de dag bezig houdt en herinneringen ophalen uit het verleden.

       

Dick Grootoonk

Secretaris Platformoverleg Ondernemingsraden Technische Groothandel


Hieronder wat foto's die tijdens het julileum zijn genomen.


(Ed Lecomte)


(Leo Gloudemans)


(Eef d'Hulst)

 

Nieuws uit en over de Technische Groothandel

 

Open brief aan CAO onderhandelaars en aangesloten bedrijven
Op woensdag 24 januari 2014 heeft het platform een open brief gestuurd aan de CAO onderhandelaars (werkgevers en bonden) en aan de directies van de bij het platform aangesloten bedrijven. [lees verder]


 

10-jarig Jubileum OR Platform Technische Groothandel.
Op woensdag 30 oktober jl. heeft het Platform haar 10-jarig bestaan gevierd met een receptie in het Van der Valk Hotel te Vianen. Hiervoor waren behalve (oud)afgevaardigden en Bestuurders van de 13 leden van het Platform ook de WTG en Vakbonden uitgenodigd.[lees verder]

 


 

 

CAO Overleg afgebroken
9 juli 2013 - De vakbonden hebben het overleg over een nieuwe cao voor de technische groothandels voorlopig beëindigd. De bonden accepteren het niet dat de werkgevers vasthouden aan een nullijn voor twee jaar. De werkgevers gaan ervan uit dat er dit jaar geen nieuwe cao meer komt.

 


CAO overleg (5e ronde)
18 juni 2013 - Op 18 juni 2013 heeft het vijfde overleg plaatsgevonden tussen bonden en werkgevers. Een aantal obstakels is uit de weg geruimd, waardoor ruimte is ontstaan om op 9 juli een aantal cruciale punten aan te snijden.

Links naar verslagen van bonden en de WTG vind je hieronder.

FNV bondgenoten
De Unie
WTG